Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Spôsob úhrady správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava od 01.03.2016
Aktualizované: 02.03.2016 23:58
Upozornenie k správnym poplatkom
 
·        Odo dňa 1.3.2016 správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania
 
·        Na úhradu správneho poplatku budete vyzvaní zamestnancom úradu na základe vystaveného platobného predpisu, platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného na platobnom predpise.
 
·        Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:
 
o   úhradou v hotovosti do pokladne úradu (prostredníctvom softvérovej pokladne bude možné uhradiť správny poplatok v hotovosti alebo aj platobnou kartou),
 
o   bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol),
 
o   zaplatením poštovej poukážky, ktorá je súčasťou vystaveného platobného predpisu,
 
o   úhradou platobnou kartou a vygenerovaním QR kódu eKolku pomocou mobilnej aplikácie, preukazuje úhradu QR kódom na vlastnom mobilnom zariadení
 
o   zakúpením QR kódu   na kiosku Slovenskej pošty a.s. v správnej hodnote.
 
 
Sadzobník správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava
Aktualizované: 02.03.2016 23:56


Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Inšpektorát práce Bratislava za správne úkony:

  1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: 1,50
  2. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania: 16,50 €
  3. Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.): 5,00 €
  4. Vydanie duplikátu osvedčenia alebo preukazu na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.): 5,00 €
  5. Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z.: 20,00 €