Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Vyhodnotenie „Európskeho týždňa bezpečnosti práce“
Aktualizované: 10.11.2016 13:57

Informácia o týždni  BOZP  na Inšpektoráte práce Košice

Inšpektorát práce Košice počas 43. týždňa, ktorý bol vyhlásený za “ Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ pripravil pre organizácie (právnické osoby) ako aj jednotlivcov (fyzické osoby) tieto aktivity:

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa uskutočnili prednášky pre študentov Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23 v Košiciach, Strednej priemyselnej škole dopravnej, Hlavná 113, Košice, Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce,  Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5 v Rožňave , Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Prednášky boli s témami „ Prechod zo študentského do pracovného života“ , „ Bezpečnosť práce na pracoviskách “, „ Vytváranie podmienok pre  udržanie  pracovného života“...

Propagácia“ Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“  bola v  priamom vysielaní  internetovej televízie KOŠICE:DNES v dňoch 25.10. 2016 ( 19:00 do 20:00) a 26.10.2016 (7:00 do 7:30)  kde inšpektorka práce Mgr. Veronika  Cicmanová odpovedala na otázky divákov.

Dňa 27. októbra sa uskutočnil v hoteli Lineas v Prešove, Budovateľská 14, Prešov, seminár  „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“, Inšpektorát práce Košice zastupoval vedúci oddelenia BOZP s prednáškou so zameraním „Faktory pracovného  prostredia, najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce“..

V rámci celého 43. týždňa  prebiehal na Inšpektoráte práce  „Deň otvorených dverí“  kde inšpektori práce poradili záujemcom zo všetkých oblastí inšpekcie práce.

Správne poplatky
Aktualizované: 01.03.2016 12:59

Upozornenie k správnym poplatkom

Upozorňujeme žiadateľov na nasledujúce skutočnosti:

Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s. (najjednoduchší spôsob)
 • uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Košice
 • úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

  • prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,

  • zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,
 • doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme,
 • striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,
 • pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise,
 • pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý musíte požiadať e-mailom na adresu ip.kosice@ke.ip.gov.sk alebo telefonicky na čísle 055/6002301


 

Pomôcka - názvy správnych poplatkov

 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkrom-ných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - 1,50 €    
 • Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - 16,50 €
 • Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.) - 5,00 €
 • Vydanie duplikátu osvedčenia alebo preukazu na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.) - 5,00 €    
 • Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z - 20,00 €