Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Správne poplatky
Aktualizované: 10.03.2016 08:21
 

Upozornenie

k správnym poplatkom

 
 

       Na základe predloženej žiadosti /osobne,emailom,poštou/ o vydanie potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania Vám IP Prešov vydá platobný predpis ktorý môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi:

na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk),

prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,

+ alebo zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

- doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme,
- striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,
- pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise,
- pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý musíte požiadať e-mailom na adresu ip.presov@po.ip.gov.sk alebo telefonicky na čísle 057/2850021

Nový účet na poukazovanie správnych poplatkov :
IBAN   : SK 09 6500 0014 8400 2054 5796 a názov účtu IP Prešov
VS      : 112
SUMA : 1,50 €                                                                     

v správe pre prijímateľa platiteľ uvádza základné identifikačné údaje zhodné so žiadosťou, aby platbu bolo možné k nej priradiť. (informatívny doklad o prevode žiadateľ zasiela spolu so žiadsoťou)
Právnická osoba uvádza obchodný názov s adresou subjektu, fyzická osoba uvádza meno, priezvisko a adresu sídla.