Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Upozornenie k plateniu správnych poplatkov
Aktualizované: 01.03.2016 13:45

-  Odo dňa 01. 03. 2016 už neuhrádzajte správny poplatok na doteraz používaný depozitný účet Inšpektorátu práce Trenčín, 

-  správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania, správny poplatok je potrebné uhradiť až po vystavení platobného predpisu, nakoľko až vygenerovaním platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol), 

-  v prípade žiadosti odovzdanej osobne na Inšpektoráte práce Trenčín, bude Vám platobný predpis vystavený a odovzdaný ihneď, 
-  v prípade osobného doručenia žiadosti je možná aj úhrada eKolkom zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.,
 
-  pri písomnom zasielaní žiadostí je možné priložiť k žiadosti eKolok zakúpený na Slovenskej pošte, a.s. za dodržania bodu 8.2 písm. e) Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s.
-  Všeobecná časť: Z vybrania a distribúcie sú vylúčené platné a neplatné bankovky a mince, poštové známky a iné ceniny, šperky, drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach

-  pokiaľ chcete zaplatiť správny poplatok prevodom na účet:

     · najskôr zašlite žiadosť o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, vydanie preukazu alebo osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu) s uvedením Vašich identifikačných údajov (názov, adresa, IČO), e-mailom na adresu ip.trencin@tn.ip.gov.sk, 
      · 
k úhrade správneho poplatku budete vyzvaní e-mailovou správou, v ktorej bude priložený platobný predpis,
 
platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu/úkonov označených na platobnom predpise, platobné údaje nie je možné použiť na opakovaný úkon, 

-  úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi: 

     ·  v hotovosti do pokladne Inšpektorátu práce Trenčín (po zavedení softvérovej pokladne aj bezhotovostnou formou), 
     ·  bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti, 
      ·  alebo zaplatenie poštovým poukazom na pobočke Slovenskej pošty, ktorý bude súčasťou platobného predpisu (s cenou za poštový poukaz), 

-  doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme, 

-  pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise, 

-  pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis

Bez vystaveného platobného predpisu je možné uhradiť správny poplatok na zberný podúčet Slovenskej pošty č. SK95 6500 0014 9200 2054 5796, ktorý je od 01.03.2016 zriadený pre Inšpektorát práce Trenčín. Tento zberný podúčet sa používa pri príjme úhrad za správne poplatky, ak úhradu realizuje poplatník: 

   ·
  zo zahraničia, 
   ·  v súvislosti s elektronickým podaním, 
  ·  vopred, t.j. pred podaním žiadosti na realizáciu služby bez návštevy úradu (úhrada poplatkov týmto spôsobom je vhodná iba v minimálnej miere, treba ju realizovať prostredníctvom platobného predpisu). Pri úhrade správneho poplatku na zberný podúčet sa používa ako variabilný symbol IČO žiadateľa, v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť názov a adresu žiadateľa.