Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Správne poplatky
Aktualizované: 21.03.2016 08:03

 Upozornenie k správnym poplatkom

Upozorňujeme žiadateľov, že odo dňa 01.03.2016 sa mení spôsob úhrady správnych poplatkov  nasledovne:

Správne poplatky neuhrádzajte vopred a bez vyzvania, správne poplatky je potrebné uhradiť až po vystavení platobného predpisu na konkrétny účel, v ktorom budú vygenerované požadované údaje k platbe.

Názvy správnych poplatkov:

  • Vydanie potvrdenia preukazujúceho neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania – 1,50 €
  • Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z.) - 5,00 €
  • Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z - 20,00 €

Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

1./ Zakúpením e- kolku ( QR – kódu ) v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s. ( najjednoduchší spôsob ).

2./ Uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Trnava.

Úhradu platobného predpisu možno vykonať: 

a. prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií ( variabilný symbol, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti, 

  • pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedené v platobnom predpise,

      b.  poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou predpisu
      c.  do pokladne Inšpektorátu práce.

  • v hotovosti
  • platobnou kartou ( po zavedení platobného terminálu )

 Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený v platobnom predpise.

Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom v platobnom predpise, pri chybne zadanom  čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý musíte požiadať mailom na adresu: ip.trnava@tt.ip.gov.sk alebo telefonicky na čísle 033/5521614.

 Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.