Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Správne poplatky
Aktualizované: 01.03.2016 07:16
Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
  • zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s.
  • uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Žilina
  • prevodom sumy na účet:   IBAN: SK54 6500 0015 1300 2054 5796 (tento účet platí LEN na zaplatenie správnych poplatkov)
Kód 112 – vyhotovenie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania – 1,50 €
IČO musí byť, žiadateľ ktorý nikdy nepodnikal, nemal pridelené IČO, správny poplatok neplatí
VS: napísať IČO
ŠS: 112 / kód/
Príklad: žiadosť o vydanie potvrdenia o nelegálnom zamestnávaní
VS: 38206080 /IČO/
ŠS: 112


Kód 114 - vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu /§7ods. 3 písm. d/ zákona č. 125/2006 Z.z. – 5,00 €
VS: dátum narodenia
ŠS: 114
Príklad: žiadosť o vydanie preukazu a osvedčenia
VS:04021982 /dátum narodenia 04.02.1982 /
ŠS: 114


Kód 116 vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d/zákona č. 125/2006 Z.z. – 20 €
VS: IČO
Príklad: vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou
VS: 14121982 /IČO /
ŠS: 116

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, budú Vaše osobné údaje použité len na vybavenie požadovaných žiadostí. Po dobe archivovania budú Vaše údaje zlikvidované v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.